ŞCOALA DE ARTE „FRANCISC HUBIC” – ORADEA organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Ingrijitor

REZULTATUL ETAPEI I- Analiza proiectelor de management a concursului de proiecte de management organizat pentru Școala de Arte „Francisc Hubic” Oradea
November 20, 2017
ŞCOALA DE ARTE „FRANCISC HUBIC” – ORADEA organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Referent IA
November 20, 2017
Show all

ŞCOALA DE ARTE „FRANCISC HUBIC” – ORADEA organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Ingrijitor

A N U N Ţ

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare:

 

ŞCOALA DE ARTE „FRANCISC HUBIC” – ORADEA

organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Ingrijitor, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Biroului Resurse Umane Administrativ al Şcolii de Arte „Francisc Hubic”.

           

 1. Condițiile de ocupare a postului:
 • Condiţile generale prevăzute la art. 3 din Hotărârea nr. 286/2011,
 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiţile specifice de participare:
 • – studii absolvite – minim 8 clase
 • – vechimea minimă – nu este cazul.
 1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă practică și interviu.

 

 1. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

în vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului, respectiv până la data 07.12.2017, ora 15:00 candidaţii pot depune dosarul de concurs, la registratura instituției (Oradea, str. Moscovei, nr. 5).

 

 1. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
 2. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 1. Calendarul concursului este următorul:
 2. depunerea dosarelor de concurs, perioada 21.11.2017 – 07.12.2017 ora 15:00;
 3. proba practica: 18.12.2017 ora 12:00,
 4. notarea probei practice și comunicarea rezultatelor – maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei – data de 19.12.2017,
 5. depunerea contestației formulată față de rezultatul obținut la proba practica –  maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, – data de 20.12.2017,
 6. soluționarea contestațiilor formulate fată de rezultatul probei practice și comunicarea rezultatului contestațiilor – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației – data de 21.12.2017 – ora 10.00,
 7. susținerea interviului – în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise – data de 22.12.2017 ora 10:00
 8. notarea interviului și comunicarea rezultatelor- maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei – data de 27.12.2017,
 9. depunerea contestației formulată față de rezultatul obținut la interviu – maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului-data de 28.12.2017,
 10. soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul interviului și comunicarea rezultatului contestațiilor – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației-data de 29.12.2017,
 11. afișare rezultate finale – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. i). 29.122017,
 12. în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare, până la data de 08.12.2017 – ora 10.00.
 13. după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept, pana la data de 08.12.2017 – ora 15.00.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul  Biroului administrativ al Scolii de Arte Francisc Hubic

 1. Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul 119/2014 – Capitul VI – Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică
 2. Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii de Arte Francisc Hubic.

 

MANAGER ,

BUȚIU LIVIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *